1. ALGEMENE VOORWAARDEN SYLWIAS WEBSHOP
  • Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Sylwias Webshop met kvknummer 69890072 en btwnummer NL2515779630B01 en verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
  • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  • Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
  • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
  • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
  • Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
  • Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
  • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
  • Prijzen
  • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
  • De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
  • Betaling
  • Betaling dient steeds plaats te vinden met elektronisch betaling op de website.(Ideal,PayPal of creditcard) De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.Factuur zal worden mee gestuurd met geleverde
  • Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
  • Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
  • Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
  • Opzicht termijn
  • De gebruiker geeft de klant 7 dagen opzicht termijn na levering.Hier kan de klant overwegen om het geleverde te houden of retouneren. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op opzicht termijn, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
  • Indien een beroep op het opzicht termijn van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.
  • Alle eventuele verplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
  • Reclames
  • Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk via retourbon en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk via retourbon en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
  • Zonder retourbon die mee gestuurd word met geleverde en deze niet volledig is ingevuld is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.
  • Eigendomsvoorbehoud
  Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant gebruik maakt van het opzicht termijn De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.
  • Ten tijde van het opzicht termijn en klant niet besloten heeft het te houden of te retourneren kan kleding gezien worden als eigendom van gebruiker. Dus zal ook netjes behandeld moeten worden door klant.Dus denk aan het dragen van de kleding,het bevlekken van de kleding en/of wassen van de kleding Als klant dat verzuimt kan dit gevolgen hebben voor eventuele retournering.
  • Overmacht
  • Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
  zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.Het vooruitbetaalde bedrag van bestelling van klant zal worden gecrediteert.
  • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.
  • Geschillen en toepasselijk recht
  • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  • Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
  • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.